Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Regulamin wyzwania świątecznego

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355 Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook https://www.facebook.com/FoodsByAnn/. Organizatorem Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia i godziny publikacji postu konkursowego do dnia określonego w poście. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook oraz/lub Instagram. Serwis Facebook oraz/lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Facebook oraz/lub Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Facobook oraz/lub Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Facebook oraz/lub Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
d) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
e) wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania Zadania Konkursowego.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

 

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego dekoracje świąteczne do dnia 24.12.2019 do godz. 23:59.  Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Pięciu Zwycięzców otrzymuje nagrody wymienioną w poście - box świąteczny i zostanie powiadomiony o swojej wygranej poprzez serwis Facebook do 09.01.2020 roku.

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, nr tel.). Płatnikiem podatku od nagrody jest Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika małoletniego lub nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
b) zadanie Konkursowe przedstawia wizerunki osób, które wyraziły pełną zgodę na rozpowszechnianie swoich wizerunków do celów związanych z Konkursem,
c) Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób uwiecznionych na zdjęciu na rozpowszechnienie ich wizerunku oraz że udzielają one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

4. Korzystanie przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do materiałów reklamowych Organizatora, w tym do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilach na Facebooku oraz/lub Instagramie annalewandowskahpba oraz foods_by_ann. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Foods by Ann w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook oraz/lub Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie, wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, w tym poddawanie go stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, nanoszeniu poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych oraz łączenie go z innymi dobrami. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

5. Korzystanie przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. z Wizerunku Uczestnika zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że jego Wizerunek może zostać wykorzystany do materiałów reklamowych Organizatora, w tym do nagrania wideo z obozu, które zostanie opublikowane na profilach na Facebooku oraz/lub Instagramie lub w innych mediach. Uczestnik akceptuje fakt, że jego Wizerunek może zostać wykorzystany na potrzeby reklamy marki Foods by Ann w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. niewyłącznej licencji na korzystanie z jego Wizerunku w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook oraz/lub Instagram w zakresie korzystania z Wizerunku Uczestnika w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie, wykorzystania Wizerunku Uczestnika w charakterze promocyjnym lub reklamowym. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo udzielania sublicencji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a) niezgodnych z regulaminem serwisów Facebook oraz/lub Instagram,
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,
e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Foods by Ann.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: shop@foodsbyann.com.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Foods by Ann: http://foodsbyann.com/ oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie inne treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

pixel