Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Regulamin Konkursu „Naturalne piękno”

§ 1
Warunki Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest LEVANN Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Bukowińska, nr 24A, lok. 114, 02-709, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000598975, NIP: 5242793099, Regon: 363642355 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram.
 3. Konkurs trwa od 08.04.2024 do godz. 23.59 11.04.2024 r. (dalej: Okres trwania Konkursu), przy czym datą zakończenia Konkursu jest 11.04.2024 r.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaobserwowanie profili Organizatora na Instagramie @foods_by_ann i @levannsupplements oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie, czego poświadczeniem jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, który weźmie udział w konkursie.
 6. Regulamin reguluje:
  1. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
  2. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik). Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem https://foodsbyann.com/ od dnia 08.04.2024.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094).

§ 2
Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące przesłanki:
  1. a. Jest pełnoletnia, czyli ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. b. Dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z §3.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 3
Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe

 1. Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się:
  1. Umieszczenia komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu na Instagramie @levannsupplements, w którym Uczestnik odpowie na pytanie „Czym dla Ciebie jest naturalne piękno i jak o nie dbasz”.
  2. Komentarz musi zostać opublikowany za pośrednictwem publicznego konta Użytkownika prowadzonego w serwisie Instagram.
  3. Zgłoszenia w opisany powyżej sposób należy dokonać u w terminie od 08.04.2024 do 11.04.2024 r do godziny 23.59. Komentarz musi być widoczny minimum do dnia wyłonienia zwycięzców tj. do 12.04.2024 r.
 2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu (nazwa profilu w serwisie Instagram).
 3. Zgłoszenia publikowane na koncie Użytkownika, które nie jest kontem publicznym nie są brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu z uwagi na brak możliwości wglądu Komisji Konkursowej na profil Użytkownika.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez oznaczenie nazw kont Zwycięzców w poście lub w relacji opublikowanych przez Organizatora na administrowanym przez niego koncie w serwisie Instagram (@levannsupplements) w terminie do 1 dnia od zakończenia Konkursu – zgodnie z terminami wskazanymi w § 3 ust. 1.
 5. Zwycięzcy Konkursu w terminie do 5 dni od oznaczenia ich profilu przez Organizatora w jego publikacji kontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem opcji Direct Message dostępnej w serwisie Instagram (poprzez konto, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia) i przekazanie danych potrzebnych do przesłania nagrody drogą pocztową.
 6. Zgłoszenia Konkursowe złożone w inny niż wskazany powyżej sposób są nieważne i nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, jednak nagroda może być przyznana tylko za jedno Zgłoszenie (rozumiane jako jeden komentarz). W przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody, kolejne publikowane przez niego komentarze nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 8. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.
 9. Zgłoszenie uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w Konkursie w następujących przypadkach:
  1. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub prawa osób trzecich,
  2. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo.

§ 4
Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę pomysłowość oraz kreatywność Uczestnika wyrażoną w jego Zgłoszeniu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby stanowiące reprezentantów Organizatora: Levann Sp. z o.o.
 3. Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg Konkursu i nie stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo dokonane Zgłoszenia Konkursowe.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.

§ 5
Nagrody

 1. Autorzy 2 najlepszych Zgłoszeń Konkursowych umieszczonych za pośrednictwem serwisu Instagram otrzymają następujące nagrodę: suplement NO CELLULITE, suplement ASHWAGANDHA KSM-66® oraz voucher na dowolny 60 minutowy masaż w Thai Bali Spa. Łączna wartość zestawu to około 440zł.
 2. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzców Konkursu i przeprowadzeniu weryfikacji spełnienia warunków konkursu dokona ogłoszenia wyników, w terminie i w sposób wskazany w § 3 ust. 4.
 3. Komisja Konkursowa w wyborze zwycięzców będzie brała pod uwagę styl, pomysłowość oraz innowacyjność zgłoszeń.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody za pośrednictwem kuriera UPS pod adres wskazany przez siebie w sposób określony w § 3 ust. 5.
 5. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 6. Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, nieprzekazanie danych umożliwiających nadanie przesyłki zgodnie z § 3 ust. 5 lub nieodebranie jej w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza, że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu.
 7. Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród przekazanych Zwycięzcom Konkursu.

§ 6
Prawa autorskie i dane osobowe

 1. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram i Facebook ani inne portale i podmioty z nim związane szczególnie w ramach grupy Meta. Portal jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego pracy konkursowej nie ciążą żadne roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. W przypadku skontaktowania się takich osób z Organizatorem, Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności i zobowiązuje się do bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez niego naruszone.
 3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy Konkursowej mającej charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (rozumianego także np. jako slogan reklamowy), Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Utworu na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
  1. rozpowszechnianie i wydawanie Pracy Konkursowej oraz publiczne jej wystawianie;
  2. rozpowszechnianie i wykorzystywanie także w celach komercyjnych poprzez firmowanie działalności Organizatora i jego produktów np. w reklamach w internecie, telewizji, prasie, radiu oraz mediach społecznościowych.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że w przypadku zostania Zwycięzcą wyraża on zgodę na publikację jego imienia i nazwiska/ nazwy profilu na Instagramie, a także przesłanego Zgłoszenia Konkursowego oraz późniejszego wykorzystania treści komentarza.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w tym celu oraz zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich osób nieupoważnionych.
 6. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o przysługujących mu prawach jego danymi osobowymi.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności umieszczonej na stronie Organizatora.

§ 7
Inne Postanowienia

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie, bez podawania przyczyn z jednoczesnym poinformowaniem uczestników.
 4. O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatora Konkursu Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani przez zamieszczenie informacji na koncie Organizatora w serwisie Instagram (@levannsupplements) oraz na jego stronie internetowej pod adresem https://foodsbyann.com/
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych (w tym także utraty dostępu do konta, za pośrednictwem którego opublikowano Zgłoszenie) – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji o nagrodzie lub pobrania od niego danych pozwalających na przesłanie Nagród. W każdym z takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 7. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość mogą skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu.
 8. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z tytułu wykluczenia go z Konkursu
pixel