Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Regulamin Konkursu Mikołajkowego

Regulamin Konkursu Mikołajkowego 

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Mikołajkowego jest LEVANN Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie  Bukowińska, nr 24A, lok. 114, 02-709, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000598975, NIP: 5242793099, Regon:  363642355 zwany dalej „Organizatorem”.
 2.  Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy  wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram. 
 3. Konkurs trwa od 05.12.2023 do godz. 20.00 06.12.2023 r. (dalej: Okres trwania  Konkursu), przy czym datą zakończenia Konkursu jest 06.12.2023 
 4.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaobserwowanie profili Organizatora na Instagramie  @foods_by_ann i @levannsupplements lub na Facebooku Foods by Ann i Levann  Supplements oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie, czego  poświadczeniem jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, który weźmie  udział w konkursie. 
 5. Regulamin reguluje: a. zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, b. prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).  Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 7. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie Organizatora  pod adresem https://foodsbyann.com/ od dnia 05.12.2023. 
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 7.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach  hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094). 

§ 2 Uczestnik Konkursu 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące  przesłanki:a. Jest pełnoletnia, czyli ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności  prawnych. b. Dokonała prawidłowo i zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zgłoszenia  Konkursowego zgodnie z §3. 
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i uzależnione od łącznego spełnienia przez  Uczestnika Konkursu warunków zawartych w § 2 ust. 1 powyżej. 
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji  Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

§ 3 Zasady i Cel Konkursu. Zgłoszenie Konkursowe

 1. Przez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się: a) Umieszczenia komentarza pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu na  Instagramie lub Facebooku organizatora odpowiadający na pytanie : „Czy  byłaś/byłeś grzeczny w tym roku”. b)Komentarz musi zostać opublikowany za pośrednictwem publicznego konta  Użytkownika prowadzonego w serwisie Instagram lub Facebook.  c) Zgłoszenia w opisany powyżej sposób należy dokonać u w terminie od 05.12.2023  do 06.12.2023 r do godziny 20.00.Komentarz musi być widoczny minimum do dnia  wyłonienia zwycięzców tj. do 07.12.2023 r. 
 2. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w  zakresie niezbędnym do realizacji konkursu (nazwa profilu w serwisie Instagram lub  Facebook). 
 3. Zgłoszenia publikowane na koncie Użytkownika, które nie jest kontem publicznym nie są  brane pod uwagę w procesie rozstrzygania Konkursu z uwagi na brak możliwości wglądu  Komisji Konkursowej na profil Użytkownika. 
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez oznaczenie nazw kont  Zwycięzców w poście lub w relacji opublikowanych przez Organizatora na  administrowanym przez niego koncie w serwisie Instagram (@foods_by_ann) i Facebook (Foods by Ann) w terminie do 1 dnia od zakończenia Konkursu – zgodnie z terminami  wskazanymi w § 3 ust. 1. 
 5. Zwycięzcy Konkursu w terminie do 5 dni od oznaczenia ich profilu przez Organizatora w  jego publikacji kontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem opcji Direct Message  dostępnej w serwisie Instagram lub Facebook (poprzez konto, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia) i przekazanie danych potrzebnych do przesłania nagrody drogą  pocztową. 
 6. Zgłoszenia Konkursowe złożone w inny niż wskazany powyżej sposób są nieważne i nie będą  brały udziału w Konkursie. 
 7. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, jednak  nagroda może być przyznana tylko za jedno Zgłoszenie (rozumiane jako jeden komentarz).  W przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody, kolejne publikowane przez niego  komentarze nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
 8. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszego  Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. 
 9. Zgłoszenie uznaje się za nieważne i niedopuszczone do udziału w Konkursie w następujących  przypadkach: a. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie lub  prawa osób trzecich, b. gdy Zgłoszenie Konkursowe narusza w jakikolwiek sposób prawo. 

§ 4 Sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która dokona oceny  Zgłoszeń Konkursowych. Komisja Konkursowa wybierając Zwycięzców weźmie pod uwagę  pomysłowość oraz kreatywność Uczestnika wyrażoną w jego Zgłoszeniu. 
 2. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3  osoby stanowiące reprezentantów Organizatora: Levann Sp. z o.o. 
 3. Zmiana w składzie osobowym Komisji Konkursowej nie ma wpływu na przebieg Konkursu  i nie stanowi żadnej podstawy do zmiany decyzji Komisji Konkursowej. 
 4. Komisja Konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę jedynie prawidłowo i terminowo  dokonane Zgłoszenia Konkursowe.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Organizator nie przewiduje procedury  odwoławczej. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakąkolwiek przeszkodę w  komunikacji z Uczestnikami Konkursu spowodowaną przyczynami niezależnymi od niego.

§ 5 Nagrody 

 1.  Autorzy 2 najlepszych Zgłoszeń Konkursowych otrzymają następujące nagrody: MY  WINTER BOX z produktami Foods by Ann o wartości 249zł. 
 2. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru Zwycięzców Konkursu i przeprowadzeniu  weryfikacji spełnienia warunków konkursu dokona ogłoszenia wyników, w terminie i w  sposób wskazany w § 3 ust. 4. 
 3. Komisja Konkursowa w wyborze zwycięzców będzie brała pod uwagę styl, pomysłowość oraz innowacyjność zgłoszeń. 
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody za pośrednictwem kuriera UPS pod adres wskazany przez  siebie w sposób określony w § 3 ust. 5. '
 5. Nagrody przewidziane w Konkursie i wymienione w niniejszym paragrafie nie podlegają  wymianie na żadne inne rzeczy, w szczególności Nagrody nie mogą być przyznane w formie  ekwiwalentu pieniężnego. 
 6.  Zrzeczenie się przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody, nieprzekazanie danych umożliwiających  nadanie przesyłki zgodnie z § 3 ust. 5 lub nieodebranie jej w terminie wskazanym w  niniejszym paragrafie oznacza, że prawo do Nagrody przepada, a Zwycięzcy nie przysługują  jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora Konkursu. 
 7. Organizator będzie wypełniał obowiązki płatnika podatku w odniesieniu do nagród  przekazanych Zwycięzcom Konkursu. 

§ 6 Prawa autorskie i dane osobowe 

 1. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany  przez serwis Instagram i Facebook ani inne portale i podmioty z nim związane szczególnie w  ramach grupy Meta. Portal jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg  Konkursu. 
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że na jego pracy konkursowej nie ciążą  żadne roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich. W przypadku skontaktowania się  takich osób z Organizatorem, Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności i zobowiązuje się do bezpośredniego kontaktu z podmiotami, których prawa zostały przez  niego naruszone.
 3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy Konkursowej mającej charakter utworu w  rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (rozumianego także np. jako  slogan reklamowy), Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Utworu na  następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: a. rozpowszechnianie i wydawanie Pracy Konkursowej oraz publiczne jej wystawianie; b. rozpowszechnianie i wykorzystywanie także w celach komercyjnych poprzez  firmowanie działalności Organizatora i jego produktów np. w reklamach w  internecie, telewizji, prasie, radiu oraz mediach społecznościowych. 
 4. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jednoznacznie stanowi, że w przypadku  zostania Zwycięzcą wyraża on zgodę na publikację jego imienia i nazwiska/ nazwy profilu na  Instagramie lub Facebooku, a także przesłanego Zgłoszenia Konkursowego oraz  późniejszego wykorzystania treści komentarza.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator  zobowiązuje się do wykorzystania pobranych w celu realizacji Konkursu danych jedynie w  tym celu oraz zachowania wszelkiej należytej staranności zapobiegającej dostępowi do nich  osób nieupoważnionych. 
 6. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych na powyższych zasadach. Oświadcza także, że został poinformowany o  przysługujących mu prawach jego danymi osobowymi.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności  umieszczonej na stronie Organizatora. 

§ 7 Inne Postanowienia 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze  skutkiem na przyszłość. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu, w każdym czasie,  bez podawania przyczyn z jednoczesnym poinformowaniem uczestników. 4. O wszelkich zmianach dokonanych przez Organizatora Konkursu Uczestnicy Konkursu  będą powiadamiani przez zamieszczenie informacji na koncie Organizatora w serwisie  Instagram (@foods_by_ann) i Facebook (Foods by Ann) oraz na jego stronie internetowej  pod adresem https://foodsbyann.com/
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn  leżących po stronie Zwycięzców konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Zwycięzcom odbiór Nagród. 
 4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany adresu Uczestnika Konkursu  lub zmiany innych danych (w tym także utraty dostępu do konta, za pośrednictwem którego  opublikowano Zgłoszenie) – uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi informacji o  nagrodzie lub pobrania od niego danych pozwalających na przesłanie Nagród. W każdym z  takich przypadków Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec  Organizatora żadnych roszczeń. 
 5. Wszelkie niedokładne lub nieprawdziwe oświadczenia lub jakakolwiek nieuczciwość mogą  skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Konkursu. 
 6. W wypadku wszelkich naruszeń przez Uczestnika Konkursu zasad niniejszego Regulaminu,  Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. Decyzja  Organizatora w tym zakresie jest ostateczna, nie podlega żadnym procedurom odwoławczym  i nie rodzi po stronie Organizatora żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika Konkursu z  tytułu wykluczenia go z Konkursu.

 

pixel