Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs z przepisem

REGULAMIN KONKURSU FOODS BY ANN & MICHAŁ KARMOWSKI

z dnia 26.03.2019 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Foods by Ann z siedzibą: Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs organizowany jest w Internecie w serwisie społecznościowym www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).

6. Konkurs dostępny jest na Fanpage’u Michała Karmowskiego https://www.facebook.com/michal.karmowski/ (dalej: „Fanpage”)

7. Konkurs trwa od 26 do 31 marca 2019 r., do godz. 23.59.

8. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 5 kwietnia 2019 r.

9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie Facebook.

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.

6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.

 

III. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają konta w Serwisie Facebook i są osobami pełnoletnimi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na osi czasu Fanpage'a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu w komentarzu przepisu na posiłek dla Michała Karmowskiego, z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu Foods by Ann. Odpowiedź musi zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u i musi być przesłana w terminie trwania konkursu.

 

4. Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana pierwsza z nich.

6. W Konkursie nie biorą udziału osoby, o których mowa w ustępie 2.2. powyżej, a także takie, które wyrażają treści zawierające:

a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;

b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;

c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;

d) treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji odpowiedzi nadesłanych w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania trzy osoby.

 

V. NAGRODY

1. Nagrody za udział w Konkursie stanową 3 zestawy produktów Foods by Ann.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w sytuacjach losowych, które uniemożliwiają wydanie wyżej opisanego zestawu.

3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do dnia 5 kwietnia 2019 r.

4. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

6. Uczestnik wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę bez ograniczeń terytorialnych, podmiotowych i przedmiotowych na wykorzystywanie opublikowanych przez uczestnika wypowiedzi, będących przedmiotem konkursu, umieszczonych pod postem konkursowym jako komentarz w serwisie Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/michal.karmowski/ w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Organizatora.

 

VI. ZAWIADOMIENIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureaci”) zostaną powiadomieni o wygranej na osi czasu Fanpage'a w Serwisie Facebook.

2. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości prywatnej na Fanpage’u swoich danych teleadresowych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 5 dni po ogłoszeniu wyników. W przypadku braku przesłania danych, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy na miejsce osoby, która się nie zgłosiła.

3. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w tym Regulaminie zasad. Potwierdza także, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych odpowiedzi pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za obraźliwe.

5. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

6. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na terenie Polski.

7. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyny leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

 

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.

2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na Fanpage’u od 26 marca 2019 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

pixel