Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

Regulamin Konkursu z Costa Coffee

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355 Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/FoodsByAnn/. Organizatorem Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia i godziny publikacji postu konkursowego do dnia określonego w poście. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook oraz/lub Instagram. Serwis Facebook oraz/lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Facebook oraz/lub Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Facobook oraz/lub Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Facebook oraz/lub Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

1.        W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a)       posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      jest pełnoletnia,

c)       nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

d)      zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

e)       wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania Zadania Konkursowego.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym własnoręcznie wykonanego zdjęcia przedstawiającego „Zgrany duet” – czyli baton Foods by Ann + dowolny napój Costa Coffee. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Zwycięzca otrzymuje nagrodę wymienioną w poście - bezpłatny udział w zimowej edycji obozu treningowego z Anną Lewandowską Camp by Ann i zostanie powiadomiony o swojej wygranej poprzez serwis Facebook do 20 stycznia 2020 r. 
Za miejsca 2 i 3 przewidziano osobnych 15 nagród niespodzianek (łącznie). 
Miejsce 2: nagrody niespodzianki (10 szt.) 
Miejsce 3: nagrody niespodzianki (5 szt.) 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i nr tel.). Płatnikiem podatku od nagrody jest Organizator.

3. Organizator nie ponosi kosztów dodatkowych takich jak przejazd Uczestnika na obóz. Nagroda obejmuje tylko i wyłącznie sam udział w obozie. Dojazd na miejsce, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

4. Dokładna godzina i miejsce obozu wraz ze wszystkimi szczegółami zostaną podane zwycięzcy indywidualnie w wiadomości prywatnej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika małoletniego lub nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
b) zadanie Konkursowe przedstawia wizerunki osób, które wyraziły pełną zgodę na rozpowszechnianie swoich wizerunków do celów związanych z Konkursem,
c) Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób uwiecznionych na zdjęciu na rozpowszechnienie ich wizerunku oraz że udzielają one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

6. Korzystanie przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do materiałów reklamowych Organizatora, w tym do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilach na Facebooku oraz/lub Instagramie costa coffee, annalewandowskahpba oraz foods_by_ann. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Foods by Ann oraz Costa Coffee w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook oraz/lub Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie, wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, w tym poddawanie go stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, nanoszeniu poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych oraz łączenie go z innymi dobrami. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

7. Korzystanie przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. z Wizerunku Uczestnika zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że jego Wizerunek może zostać wykorzystany do materiałów reklamowych Organizatora, w tym do nagrania wideo z obozu, które zostanie opublikowane na profilach na Facebooku oraz/lub Instagramie lub w innych mediach. Uczestnik akceptuje fakt, że jego Wizerunek może zostać wykorzystany na potrzeby reklamy marki Foods by Ann w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. niewyłącznej licencji na korzystanie z jego Wizerunku w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook oraz/lub Instagram w zakresie korzystania z Wizerunku Uczestnika w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie, wykorzystania Wizerunku Uczestnika w charakterze promocyjnym lub reklamowym. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo udzielania sublicencji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a) niezgodnych z regulaminem serwisów Facebook oraz/lub Instagram,
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,
e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Foods by Ann i Costa Coffee

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych[L1] 

 

1.      Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355.

2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.      Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu niezbędnym do:

a)     Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem,  polegającego na  przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, realizacji Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) wyrażonej poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;

b)     W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,  podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz;

c)      prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje lub roszczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.      Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres dostarczenia Nagrody, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. [L2] Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą przesyłane do Państwa trzeciego ani nie będą podlegały profilowaniu.[L3] 

5.      Dane osobowe Uczestników, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia laureatów.  Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

6.      Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

7.      Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

8.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swych danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody. Wszelkich zmian, w zakresie swoich danych osobowych, Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Pozyskane od Uczestnika dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora, uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków i czynności Organizatora, tj.:

·  obsługującym systemy teleinformatyczne Organizatora lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia teleinformatyczne,

·  podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie obsługi prawnej, kurierskiej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej

·  podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie realizacji Konkursu i przyznania nagród.

10.   Konkurs będzie prowadzony na portalu społecznościowym Facebook, którego odrębnym administratorem danych osobowych jest Facebook Inc. z siedzibą w USA, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”). W czasie wizyty na naszej stronie internetowej lub tez na naszym profilu, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, jednakże nie mamy wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera za pomocą takich wtyczek. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/help/?faq=17512. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie przez Facebooka nie są nam znane, jednakże możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebook, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Facebook Blocker”).

 

             

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: shop@foodsbyann.com.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Foods by Ann: http://foodsbyann.com/ oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie inne treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 

pixel