Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN PROMOCJI Foods By Ann – GADŻETOMANIA Jesień 2019

 

„REGULAMIN PROMOCJI Foods By Ann – GADŻETOMANIA Jesień 2019“

 

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨ :

1. Promocja – promocja jest prowadzona pod nazwą „Gadżetomania 2019” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Dystrybutor – oznacza przede wszystkim właścicieli hurtowni dokonujących zakupów artykułów handlowych marki Foods by Ann oraz innych dystrybutorów produktów Foods by Ann.

3. Organizator – Organizatorem promocji jest firma HPBA Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, NIP 5242793099.

4. Strona Internetowa Organizatora – http://foodsbyann.com/.

5. Cel Promocji - Organizator przeprowadza Promocję mającą na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów z logo Foods by Ann.

6. Uczestnik – uczestnikiem Promocji może być Przedstawiciel Handlowy dystrybutora, lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski zajmującą się sprzedażą artykułów spożywczych, który spełni warunki określone w Regulaminie.

7. Nagroda - oznacza premie zakupowe określone w § 4 ust. 2 Regulaminu.

8. Beneficjent – oznacza Uczestnika Promocji, który spełni warunki określone w Regulaminie, w szczególności osiągnie wyniki sprzedaży/zakupu określone w § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 01.09.2019 i trwa do 30.11.2019 r.

2. Promocja nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Promocja będzie prowadzona przez HPBA Group sp. z o.o. sp. k.

4. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być Przedstawiciel Handlowy dystrybutora lub podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski zajmujący się sprzedażą artykułów spożywczych.

5. W Promocji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Promocji w trakcie jej trwania wszystkich osób, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w Promocji lub nie przestrzegają Regulaminu.

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Przystąpienie do udziału w Promocji oznacza zgodę na niniejsze warunki i jest równoznaczne ze spełnianiem kryteriów określonych w jego postanowieniach.

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki:

1) Przedstawiciel Handlowy musi otrzymać zgodę Dystrybutora oraz osiągnąć cele sprzedażowe wyrażone określonym obrotem opisanym w Regulaminie;

2) Punkt sprzedaży detalicznej musi dokonać określonej wartości zakupów we wskazanym okresie oraz uregulować zobowiązanie płatnicze wobec Dostawcy;

3) Sieć Handlowa musi zorganizować samodzielną akcję zbioru zamówień wśród członków sieci w celu osiągniecia założonego targetu zakupowego pozwalającego na uzyskanie Nagrody wskazanej w Regulaminie;

4) Wypełnić zgłoszenie przystąpienia do promocji na Stronie Internetowej Organizatora.

2. W terminie do 21 dni roboczych od zakończenia Promocji Organizator zobowiązuje się do dostarczenia wypracowanej promocji zgodnej z Regulaminem.

3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Promocji będą̨ zapisywane w bazie danych Organizatora.

4. Uczestnicy Promocji są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 NAGRODY I SPOSÓB ICH WYDANIA

1. Po zakończeniu trwania Promocji, spośród Uczestników zostaną wyłonieni zwycięzcy na podstawie raportów sprzedaży uzyskanych od wskazanych przez Organizatora dystrybutorów produktów Foods by Ann.

2. Organizator przewidział wydanie poniższych Nagród za wskazane zakupy w określonych wartościach:

 Lp.  Oznaczenie premii zakupowej  Wysokość targetu zakupowego dla PH hurtowni (kwoty netto)
 1  Słuchawki Bluetooth FREESPORT  2 500 zł
 2  Słuchawki douszne TrueWireless Braavos  2 500 zł
 3  Zegarek sportowy z trackerem Prixton AT800  4 000 zł
 4  Kamerka sportowa Lifestyle  5 500 zł
 5  Ładowarka Suntree  6 000 zł
 6  Wiklinowy kosz piknikowy Madison Park  6 000 zł
 7  Słuchawki bezprzewodowe Marley Buffalo Soldier BT  6 000 zł
 8  Bezprzewodowy głośnik Marley No Bounds Sport  6 500 zł
 9  Plecak Bobby Urban  6 500 zł
 10  Opaska sportowa Soehnle Fit Connect 300HR  10 000 zł
 11  Hulajnoga elektryczna Skymaster Moonster  18 000 zł
 12  Oczyszczacz powietrza PHILIPS SERIES 3000I AC3259/10  18 000 zł

oraz:

 Lp.  Oznaczenie premii zakupowej  Wysokość targetu zakupowego dla Detalicznego Punktu Sprzedaży i zorganizowanych sieci Handlowych (kwoty netto)
 1  Słuchawki Bluetooth FREESPORT  950 zł
 2  Słuchawki douszne TrueWireless Braavos  950 zł
 3  Zegarek sportowy z trackerem Prixton AT800  1 500 zł
 4  Kamerka sportowa Lifestyle  2 500 zł
 5  Ładowarka Suntree  3 500 zł
 6  Wiklinowy kosz piknikowy Madison Park  3 500 zł
 7  Słuchawki bezprzewodowe Marley Buffalo Soldier BT  3 500 zł
 8  Bezprzewodowy głośnik Marley No Bounds Sport  5 000 zł
 9  Plecak Bobby Urban  5 000 zł
 10  Opaska sportowa Soehnle Fit Connect 300HR  5 000 zł
 11  Hulajnoga elektryczna Skymaster Moonster  18 000 zł
 12  Oczyszczacz powietrza PHILIPS SERIES 3000I AC3259/10  18 000 zł

Nagrody będą sprzedane w preferencyjnych cenach po 1 zł netto dla:

1) Przedstawicieli Handlowych - do Dystrybutora, którego reprezentują,

2) Punktów Sprzedaży Detalicznej bezpośrednio na wskazane dane.

3. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, dopuszcza się łączenie zakupów Punktów Sprzedaży Detalicznej w przypadku powiązań rodzinnych, prowadzenia wspólnego gospodarstwa rodzinnego, innych udokumentowanych powiązań społecznych.

4. Do zadań Organizatora należy stwierdzanie ważności wyników Promocji oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Promocji jest HPBA Group Sp. z o.o. Uczestnicy Promocji akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Promocji.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celu wyłonienia Beneficjentów Promocji, w celach związanych z realizacją Promocji i wydania nagród.

3. Podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostepniającym dane przysługują̨ prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Beneficjenci Promocji zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody bezpośrednio przez Organizatora w ciągu 10 dni od zakończenia Promocji, za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.

2. Beneficjent Promocji jest zobowiązany podać dane niezbędne do sprzedaży Nagrody w preferencyjnej cenie tj.: PODPISANY REGULAMIN PROMOCJI „GADŻETOMANIA JESIEŃ 2019“ • Imię i nazwisko • Adres zameldowania oraz adres korespondencyjny • Numer telefonu • w przypadku Punktu Sprzedaży Detalicznej – danych do wypisania Faktury VAT• w przypadku Przedstawiciela Handlowego, zgody Dystrybutora na wystawienie na niego faktury w preferencyjnej cenie zakupowej.

3. Beneficjenci Promocji, powiadomieni o wygranej powinni wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: biuro@foodsbyann.com.

4. Organizator wyda Nagrody Beneficjentom za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

5. W przypadku zaległości płatniczych Dystrybutora, za pośrednictwem którego Punkt Sprzedaży detalicznej lub Przedstawiciel Handlowy brał udział w promocji, Organizator może wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu uregulowania wszelkich zaległości płatniczych w rozliczeniach Dystrybutor – Organizator.

6. Beneficjentowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Promocją należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „GADŻETOMANIA JESIEŃ 2019” w formie elektronicznej na adres e-mail: z.mocek@foodsbyann.com, przed upływem czasu trwania Promocji oraz po jej zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni roboczych od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię̨ , nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą̨ udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

2. Regulamin Promocji jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: http://foodsbyann.com/REGULAMIN-PROMOCJI-Foods-By-Ann-GADZETOMANIA-Jesien-2019-ccms-pol-55.html

3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Promocji. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Internetowej Organizatora.

4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Promocji i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

pixel