Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
   Napój energetyczny w nowej odsłonie  Sprawdź

REGULAMIN KONKURSU “CO WPRAWIA CIĘ W RUCH”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „CO WPRAWIA CIĘ W RUCH” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Natura Cold Press Sp. z o.o. w kooperacji z GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA S.C, Xrocket Sp. z o.o., 2.1, GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O. Hagi Cosmetics.

1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram oraz Facebook na profilach pod adresami:

http://instagram.com/goshico, http://instagram.com/bodyboom_official, http://instagram.com/natura_coldpress, http://instagram.com/foods_by_ann, http://instagram.com/muuvapparel, oraz https://www.facebook.com/goshicobags/, https://www.facebook.com/BodyBoomPL/, https://www.facebook.com/muuv.apparel/, https://www.facebook.com/FoodsByAnn/, https://www.facebook.com/naturacoldpress/, https://www.instagram.com/gymbreakcenter, https://www.instagram.com/nuzestpolska https://www.facebook.com/nuzestpolska/, https://www.facebook.com/gymbreakpl/, https://www.instagram.com/katarzyna_kepka, https://www.instagram.com/hagicosmetics, https://www.facebook.com/hagicosmetics/

1.3 Organizatorem Konkursu jest Natura Cold Press Sp. Z o.ot. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator w kooperacji z markami; GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o., GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O, Hagi Cosmetics.

1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 2.04.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 14.04.2018 r. (do godziny 23.59).

1.5 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Instagram i Facebook.

1.6 Serwisy Instagram oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs.

1.7 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portali Instagram i Facebook.

1.8 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portali Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalom Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

2.1 W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie

  3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

  4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia

  5. wykonała Zadanie Konkursowe

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Zadanie Konkursowe polega na polubieniu profili każdej z marek (Instagram + Facebook). Polubieniu grafiki konkursowej, opublikowaniu filmu//Gif’a na łamach swojego prywatnego profilu INSTAGRAM i/lub FB z oznaczeniem każdej z marek zaangażowanych w konkurs, będącego odpowiedzią na pytanie „CO WPRAWIA CIĘ W RUCH”.

3.2 Organizator wraz z współ koordynatorami konkursu wybierze 15 najbardziej kreatywnych postów i nagrodzi każdego z ich autorów równorzędnymi zestawami produktów oraz gadżetów firm: Natura Cold Press Sp. z o.o., GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o.,GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O., Hagi Cosmetics, na które składają się: body, plecak, zestaw peelingów, zestaw produktów dietetycznych, zestaw kosmetyków naturalnych, 3 dniowy detox sokowy + pakiet soków, odżywka białkowa wegańska Clean Lean Protein 0,5 kg, szejker, saszetka Good Green Stuff, 3 miesieczny plan dietetyczny Gym Break Dieta dla Aktywnych / 4x dvd treningowe, Poradnik - „Trening Funkcjonalny” z 3 miesięcznym planem treningowym o łącznej wartości około 2500 zł .

3.3 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej dnia 14.04.2018 w specjalnie wystosowanych zamykających konkurs postach na portalu Facebook lub Instagram.

3.4 Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie w dniu dowolnie wybranym przez laureatów do dnia 31.05.2018 roku.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć.

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

3.7 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

3.8 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.9 Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

3.10 Korzystanie przez organizatora oraz koordynatorów konkursu z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

3.11 Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marek: Natura Cold Press Sp. z o.o., GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o., GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O.,Hagi Cosmetics, w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela organizatorowi i współ koordynatorom niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

3.12 Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisach Instagram oraz Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

3.13 Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. 

3.14 Organizator oraz koordynatorzy konkursu mają prawo udzielania sublicencji.

3.15 Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Natura Cold Press Sp. z o.o., GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o.,GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O., Hagi Cosmetics, swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.

3.16 Natura Cold Press Sp. z o.o., GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o., GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O., Hagi Cosmetics, mogą wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

3.17 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1. niezgodnych z regulaminem serwisów Instagram oraz Facebook

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Natura Cold Press Sp. z o.o, GOSHICO Małgorzata Kotlonek, HPBA Group Sp. z o.o., MUUV KAROLINA LIZUT KLAUDIA KURKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Xrocket Sp. z o.o., GYM BREAK Szymon Gaś, Generis Karolina Alama, MCFIT POLSKA SP Z O O., Hagi Cosmetics.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Natura Cold Press Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, KRS 0000598199, Regon 363604159, NIP 5353644722, kapitał zakładowy: 750 000 PLN.

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@naturacoldpress.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Natura Cold Press w dziale notatki.

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

pixel