Darmowa dostawa od 180,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Foods by Ann & Lidl

Regulamin konkursu „Foods by Ann & Lidl”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Foods by Ann & Lidl” prowadzonym przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355 Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/FoodsByAnn/. Organizatorem Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

§ 2 Czas trwania

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 31.08.2020 r. do 20.09.2020 r. i obejmuje sprzedaż Produktów marki Foods by Ann w sieci Lidl Polska, których zakup uprawnia do udziału w Konkursie oraz dokonywania zgłoszeń. Nie obejmuje natomiast weryfikacji zgłoszeń, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.

 

§ 3 Uczestnicy konkursu

 

1.        W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a)       posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      jest pełnoletnia,

c)       nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

d)      zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

e)       wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania Zadania Konkursowego.

 

§ 4 Zadanie konkursowe i nagrody

 

1. Zadanie Konkursowe polega na zakupie produktów marki Foods by Ann za kwotę min. 15zł na terenie wybranego sklepu Lidl Polska i opublikowaniu pod postem konkursowym na Facebooku własnoręcznie wykonanego zdjęcia przedstawiającego zdrowe drugie śniadanie. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.  Zdjęcie musi zostać opublikowane w czasie trwania konkursu.

2. W dniu 2517.095.2020 r. przedstawiciel Organizatora wybierze laureatów konkursu i zdecyduje o przydzieleniu im poszczególnych nagród.

3. Organizator przewidział 41 nagród w Konkursie:

a)     1 nagroda I stopnia- hulajnoga elektryczna marki Frugal

b)    10 nagród II stopnia- voucher do sklepu Duka o wartości 100zł

c)    10 nagród III stopnia- zestaw puzzli marki Czuczu

d)    20 nagród IV stopnia- zestaw szkolny marki Foods by Ann + voucher o wartości 100zł

 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie prywatnej wiadomości zwrotnej do Organizatora pod adres: https://www.facebook.com/FoodsByAnn/ w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia Zwycięzców, w której znajdzie się imię i nazwisko Zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i nr tel.).

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Zwycięzca nie może również przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

6. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody w Konkursie.

7. Płatnikiem podatku od nagrody są fundatorzy nagród:

a)     nagrody I stopnia- firma Frelin Spółka z o.o.

b)    nagrody II stopnia- firma DUKA INTERNATIONAL S A

c)    nagrody III stopnia- firma Bright Junior Media Sp. z o. o. Sp.k.

d)    nagrody IV stopnia- firma HPBA Sp. z o. o. Sp. k. 

 

8. Wydanie nagrody dla zwycięzcy nastąpi w porozumieniu z fundatorem. Do fundatora nagrody będzie należała też ostateczna decyzja co do formy jej przekazania.


9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzcy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
a) zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
b) zadanie Konkursowe przedstawia wizerunki osób, które wyraziły pełną zgodę na rozpowszechnianie swoich wizerunków do celów związanych z Konkursem,
c) Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób uwiecznionych na zdjęciu na rozpowszechnienie ich wizerunku oraz że udzielają one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

7. Korzystanie przez HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do materiałów reklamowych Organizatora, w tym do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilach na Facebooku oraz/lub Instagramie LidlPolska, annalewandowskahpba oraz foods_by_ann. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Foods by Ann oraz Lidl Polska w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook oraz/lub Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie, wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, w tym poddawanie go stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, nanoszeniu poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych oraz łączenie go z innymi dobrami. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. HPBA Group Sp. z o.o. Sp.k. może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
a) niezgodnych z regulaminem serwisów Facebook oraz/lub Instagram,
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich,
e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Foods by Ann i Lidl Polska

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.      Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest HPBA Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zaciszańska 9, 03-284 Warszawa, KRS: 0000598975, NIP: 5242793099, REGON: 363642355.

2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3.      Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu niezbędnym do:

a)     Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, polegającego na przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, realizacji Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) wyrażonej poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;

b)     W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz;

c)      prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje lub roszczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.      Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres dostarczenia Nagrody, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. [L2] Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane nie będą przesyłane do Państwa trzeciego ani nie będą podlegały profilowaniu. [L3] 

5.      Dane osobowe Uczestników, którzy nie zostali laureatami Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia laureatów.  Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.

6.      Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).

7.      Dane Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.

8.      Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swych danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody. Wszelkich zmian, w zakresie swoich danych osobowych, Uczestnicy mogą dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Organizatora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Pozyskane od Uczestnika dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora, uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków i czynności Organizatora, tj.:

· obsługującym systemy teleinformatyczne Organizatora lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia teleinformatyczne,

· podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie obsługi prawnej, kurierskiej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo – administracyjnej

· podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie realizacji Konkursu i przyznania nagród.

- podmiotom fundującym nagrody w celu realizacji wysyłki nagród.

10.   Konkurs będzie prowadzony na portalu społecznościowym Facebook, którego odrębnym administratorem danych osobowych jest Facebook Inc. z siedzibą w USA, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”). W czasie wizyty na naszej stronie internetowej lub tez na naszym profilu, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, jednakże nie mamy wpływu na ilość danych, które Facebook pobiera za pomocą takich wtyczek. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/help/?faq=17512. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie przez Facebooka nie są nam znane, jednakże możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebook, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Facebook Blocker”).

 

§ 6 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: shop@foodsbyann.com

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Foods by Ann: https://foodsbyann.com/konkurslidl oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie inne treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

pixel